Cổ phiếu của Nhiệt điện Phả lại bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 29/3

HoSE thông báo quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HoSE).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu PPC của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân do Báo cáo tài chính năm 2022 của Nhiệt điện Phả Lại được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cũng với lý do này, HoSE tiếp tục thông báo đưa cổ phiếu PPC vào diện cảnh báo từ ngày 29/3/2023.

Cụ thể, trong báo cáo tài chính được kiểm toán, KPMG cho biết Nhiệt điện Phả Lại chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022 với tổng số tiền 161,99 tỷ đồng trong báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022.

Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của Nhiệt điện Phả Lại là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp mà theo đó trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Nếu Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm theo quy định nêu trên của Thông tư 200 thì doanh thu thuần, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 32,4 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng cho năm kết thúc ngày 31/12/2022; thuế phải thu Nhà nước và tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ lần lượt tăng thêm 10,26 tỷ đồng và 16,89 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022 và phải thu ngắn hạn của khách hàng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ lần lượt giảm 161,99 tỷ đồng, 5,2 tỷ đồng và 129,6 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục