Hải quan tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xác minh nguồn tiền liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyềnTổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xác minh nguồn tiền liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền

Theo đó, căn cứ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; nội dung khuyến nghị, yêu cầu của Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương (APG), Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đối với lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Việt Nam;, Kế hoạch số 5311/KH- TCHQ ngày 8/12/2022 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể như:

Thứ nhất, các cục hải quan địa phương chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ thông tin về cá nhân nhập cảnh, xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng trên mức quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải khai báo hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và cung cấp các thông tin này cho Ngân hàng Nhà nước khi có yêu cầu hoặc khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 5311/KH-TCHQ ngày 08/12/2022 của Tổng cục Hải quan về triển khai thực hiện Quyết định số 2210/QĐ-BTC ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công…

Thứ ba, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biển vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Trong đó lưu ý tăng cường kiểm tra, xác minh nguồn tiền liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng... để xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bổ, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật.

 Mai Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục