110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020

Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu, khu vực phía Bắc năm 2020, Hội đồng bình chọn của Bộ Công Thương đã bình chọn được 110 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.110 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.

Các sản phẩm được bình chọn đều là những sản phẩm đã được lựa chọn kỹ lưỡng từ các sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố của các địa phương trong khu vực, tiếp tục đáp ứng được các tiêu chí bình chọn cấp khu vực theo quy định.

24 địa phương khu vực phía Bắc đăng ký 194 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020. Trong đó, Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 66 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 104 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 12 sản phẩm và Nhóm các sản phẩm khác có 12 sản phẩm.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, đảm bảo đúng nguyên tắc Hội đồng bình chọn cấp khu vực đã thống nhất lựa chọn được 110 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt điều kiện để đề nghị cấp Giấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020.

Trong đó: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 29 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống có 64 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 09 sản phẩm; nhóm sản phẩm khác là 08 sản phẩm.

PV

Cùng chuyên mục