Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt, Chứng khoán Tân Việt sẽ không được chi trả cổ tức, chia lợi nhuận hay chia thưởng; không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do công ty lập không được kiểm toán.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến ngày 17/9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo quy định tại Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày UBCKNN ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng, đồng thời, không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng. Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục