Ernst & Young Việt Nam tư vấn chiến lược phát triển cho MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đã tổ chức khởi động dự án Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Ernst & Young Việt Nam tư vấn chiến lược phát triển cho MobiFone.Ernst & Young Việt Nam tư vấn chiến lược phát triển cho MobiFone.

Giai đoạn 2021-2025, MobiFone phát triển dựa trên chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, đi đầu phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ 5G, hạ tầng băng rộng chất lượng cao; triển khai các công nghệ mới; phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ chính phủ số, chính phủ điện tử... EY Việt Nam sẽ tham gia tư vấn cho MobiFone các giải pháp toàn diện thông qua trợ giúp phân tích, đánh giá về tình hình thị trường, dự báo quy mô, xu hướng thị trường...

Năm 2020, vượt qua ảnh hưởng từ dịch Covid-19, MobiFone nằm trong tốp doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu về kết quả sản xuất, kinh doanh, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ở mức cao (trên 20%).

THANH HÀ

Cùng chuyên mục