Ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BTC công bố ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính là ngày 10/10 hàng năm.

Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính là nhằm xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.Ngày 10/10 là ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ngày chuyển đổi số để nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Cục Tin học và Thống kê Tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Bộ Tài chính tới các bộ, ngành, địa phương, công chức toàn ngành Tài chính và giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp các sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Duy Khánh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục