10 hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nổi bật năm 2023

Trong năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có nhiều điểm nhấn về hoạt động liên quan đến công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, như: triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính phủ điện tử, công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng, thanh tra chuyên ngành có đổi mới sáng tạo...

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)Ảnh minh họa (nguồn Internet)Năm 2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cùng với đó thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL, ngoài ra, duy trì tốt nề nếp làm việc, thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước.

Trong năm 2023, Tổng cục TCĐLCL có nhiều điểm nhấn về hoạt động liên quan đến công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Thứ nhất, triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ KH&CN giao theo kế hoạch và đột xuất.

Thứ hai, chủ động rà soát và tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), văn bản kỹ thuật về TCĐLCL đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đáp ứng công tác quản lý nhà nước và nhu cầu thực tiễn phát sinh của xã hội, hội nhập quốc tế. Đặc biệt là việc triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết quốc tế.

Thứ ba, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng cục đã đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Thứ tư, chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, kịp thời hướng dẫn và phối hợp tốt với các Bộ ngành, địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện tốt Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về TCĐLCL, kiến thức về năng suất chất lượng, đo lường, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp, địa phương và người dân.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính phủ điện tử, đề xuất xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành TCĐLCL đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường giải quyết công việc trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các Chương trình, Đề án quốc gia mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt (Đề án 100; Đề án 996; Chương trình 1322; Quyết định số 36/QĐ-TTg; Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).

Thứ bảy, công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng, thanh tra chuyên ngành có đổi mới sáng tạo, tập trung kiểm tra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TCĐLCL đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời giúp cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu và thực thi đúng các quy định của pháp luật.

Thứ tám, công tác hoạt động dịch vụ TCĐLCL ngày càng phục vụ tốt hơn cho quản lý nhà nước lĩnh vực TCĐLCL và giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Thứ chín, công tác hợp tác quốc tế được triển khai tích cực, chủ động và toàn diện: tổ chức, điều phối, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ ASEAN, APO, ISO, IEC, OIML…; thực hiện tốt nghĩa vụ minh bạch hóa của Việt Nam theo Hiệp định TBT/WTO; đồng thời triển khai tốt các cam kết về TBT trong các FTAs mà Việt Nam là một bên ký kết; tăng cường phối hợp và tận dụng hiệu quả hỗ trợ của các đối tác song phương.

Thứ mười, duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương hành chính về đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật. Đặc biệt đã triển khai hoạt động 5S tại tất cả các đơn vị thuộc Tổng cục. Tập thể Lãnh đạo các cấp đoàn kết gương mẫu; các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực, đóng góp to lớn trong công tác chỉ đạo điều hành; đời sống tinh thần và vật chất được đảm bảo và nâng cao.

Hà My

Bài liên quan

Cùng chuyên mục