Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ XK

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, chú trọng công tác tập huấn, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các địa phương, tổ chức, cá nhân quy định về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật về xuất khẩu nông sản của nước nhập khẩu, quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩuTăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Mặt khác, tổ chức thực hiện Chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ đạo sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn đối với các vùng trồng cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu, đặc biệt chú trọng chỉ đạo và giám sát các cây trồng chính như: Vải thiều, nhãn, cây có múi, rau an toàn, rau chế biến…

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đốn đốc các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; xử lý nghiêm các trường hợp giả danh, cho mượn, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói không đúng quy định; tổng hợp đề nghị Cục Bảo vệ thực vật tiến hành thu hồi hoặc hủy mã vùng trồng, cơ sở đóng gói không đảm bảo tiêu chuẩn.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở đóng gói, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động liên quan gian lận thương mại và vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

UBND các huyện, thành phố xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, giai đoạn 2022-2025.

Xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu tại địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức chỉ đạo sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ... tại địa phương đối với các cây trồng chủ lực có thế mạnh xuất khẩu như: Vải thiều, nhãn, cây có múi, rau an toàn, rau chế biến…

 Th. Hương

Bài liên quan

Cùng chuyên mục