Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội trong số các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực để chấm điểm bình chọn ở cấp quốc gia; làm cơ sở để xem xét, khuyến khích, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Công tác bình chọn thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Sản phẩm được bình chọn công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng, tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Cơ sở pháp lý về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Thông tư số 14/2018/TT - BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan.

Theo Kế hoạch, Cục Công Thương địa phương là đơn vị thường trực Hội đồng bình chọn; thông báo, hướng dẫn các Sở Công Thương tỉnh, thành phố rà soát, xác nhận danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp với Cục Công Thương địa phương tham mưu, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch tổ chức bình chọn và Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Việt Anh

Bài liên quan

Cùng chuyên mục